REGULAMIN

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowane następujące definicje:

 1. REGULAMIN – niniejszy zbiór zapisów regulujących kwestie dotyczące świadczenia Usług Doradczych i Szkoleniowych.
 2. USŁUGI DORADCZE – ogół działań związanych z doradztwem, wsparciem, nadzorem personelu Zamawiającego w zakresie dotyczącym sprzedaży. W zależności od szczegółowych uzgodnień stron mogą obejmować między innymi: audyt działu sprzedaży, rozwój kompetencji działu sprzedaży, budowę procesów i polityki sprzedaży, rozwój handlowców w terenie, działania marketingowe i inne.
 3. USŁUGI SZKOLENIOWE – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia, zgodnie z przygotowanym programem.
 4. ORGANIZATOR – Fundacja Polski Dom Mediów, ul. Jutrzenki 97; 00-231 Warszawa , NIP: 522254295, KRS: 0000214256
 5. ZAMAWIAJĄCY – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca usługę.
 6. UCZESTNIK – Zamawiający bądź osoba wyznaczona przez niego do wzięcia udziału w projekcie/szkoleniu.
 7. UMOWA – porozumienie zawarte pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem przy zachowaniu minimum trzech, niezbędnych warunków, tj. zapoznaniem się Zamawiającego z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego warunków, zapłatą zaliczki – 50% wartości Usługi przy rezerwacji terminu oraz uzgodnieniem aspektów logistycznych dotyczących Usługi, przez co rozumiemy: zaakceptowany przez obie Strony Umowy termin i miejsce realizacji Usługi.
2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa warunki świadczenia Usług Doradczych i Szkoleniowych, warunki zawierania umów, a także procedury postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizatorem Usług Doradczych i Szkoleniowych jest Fundacja Polski Dom Mediów, ul. Jutrzenki 97 ; 02-231 Warszawa, NIP: 522254295, KRS: 0000214256
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, a Zamawiającym i Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania do ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem ecomiasto.com.pl nie stanowią oferty w myśl art. 66 KC.
3. Warunki współpracy i płatności
 1. Po ustaleniu terminu warsztatu/szkolenia/audytu dalej zwanymi Usługami, zostanie wystawiona faktura pro forma na 50% wartości Usługi wraz z dodatkowymi opłatami, zgodnie z ustaleniami obu Stron (np. dojazd trenera na miejsce wykonania usługi, organizacja sali szkoleniowej, rezerwacje hotelowe i inne dodatkowe, wynikające ze wspólnych ustaleń).
 2. Gwarancją rezerwacji terminu realizacji Usługi jest opłacenie faktury pro forma, o której mowa w punkcie powyżej, w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wystawienia faktury pro forma, najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie realizacji Usługi.
 3. Przyjmując ofertę Organizatora i dokonując wpłaty Zamawiający akceptuje zasady i warunki rezygnacji z Usługi i zwrotu wpłaconych kwot określonych poniżej.
 4. a) nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi przysługuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty wynagrodzenia;
 5. b) nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi przysługuje zwrot połowy wpłaconej kwoty wynagrodzenia;
 6. c) później niż 7 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia.
 7. Po wykonaniu Usługi przez Organizatora, Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty pozostałej kwoty wynagrodzenia z tytułu wykonania Usługi wraz z ewentualnymi opłatami dodatkowymi, o których mowa w punkcie 1, na podstawie otrzymanej faktury końcowej z 7-dniowym terminem płatności, liczonym od dnia wykonania Usługi.
 8. Przyczyny rezygnacji z zamówionej Usługi lub zmiany jej terminu nie mają wpływu na zasady określone w punkcie 3.
 9. Kwoty zatrzymanego wynagrodzenia z tytułu odwołania terminu świadczonej Usługi stanowią wynagrodzenie Organizatora za pozostanie w gotowości do świadczenia usługi w pierwotnym terminie.
 10. Wszelkie korekty należnego wynagrodzenia oraz kosztów dodatkowych zostaną objęte odpowiednimi dokumentami księgowymi.
 11. Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia w pełnej wysokości, w przypadku:
 12. a) rezygnacji z wykonania Usługi przez Organizatora,
 13. b) zaproponowania przez Organizatora zmiany terminu wykonania Usługi i braku akceptacji tego terminu przez Zamawiającego.
 14. Komunikacja związana z odwołaniem lub zmianą terminów usług dla swej ważności wymaga komunikacji e-mail lub telefonicznej z opiekunem Zamawiającego.
4. Zobowiązania Stron
 1. Organizator zobowiązuje się świadczyć Usługi przy zachowaniu najwyższej staranności oraz działać zawsze w najlepiej pojętym interesie Zamawiającego i jego klientów zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i uzgodnieniami szczegółowymi.
 2. Do obowiązków Organizatora należy zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, co w razie potrzeby można poświadczyć odpowiednimi dokumentami poświadczającymi kompetencje trenera.
 3. W przypadku szkoleń, Organizator każdorazowo jest zobowiązany do dostarczenia każdemu Uczestnikowi odpowiednich materiałów szkoleniowych.
 4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi za Usługę, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w zgodzie z ustaleniami szczegółowymi.
5. Postępowanie reklamacyjne
 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty realizacji Usługi.
 2. Reklamacje Usług Doradczych i Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie pkt. 4 § 1 bądź w formie elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres: promocja@econews.com.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 4. a) imię i nazwisko/nazwę Zmawiającego,
 5. b) adres siedziby Zamawiającego,
 6. c) przedmiot reklamacji (nazwa Usługi, termin i miejsce realizacji, imię i nazwisko handlowca/opiekuna z ramienia spółki,
 7. d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
 8. e) oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
 9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 10. Po otrzymaniu zgłoszenia w formie elektronicznej, Organizator potwierdzi ten fakt w wiadomości zwrotnej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, to Organizator wyznaczy Zamawiającemu siedmiodniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego.
6. Majątkowe Prawa Autorskie
 1. Dostarczane Uczestnikom materiały przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem pkt. 2 w niniejszym paragrafie.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów przekazanych Uczestnikom na potrzeby realizacji Usługi nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
 3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie realizacji Usługi i upublicznione przez Organizatora, można przechowywać i drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
7. Postanowienia końcowe
 1. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem: https://econews.com.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Zamawiającym związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji w Witrynie.