Tegoroczny Polski Kongres Klimatyczny odbędzie dniach 19-20 marca 2024 r., w Warszawie. Sesje tematyczne, spotkania, panele, wystąpienia i match-making biznesowy, jak również wydarzenia towarzyszące będą odbywały się na warszawskim Powiślu, w trzech budynkach jednocześnie, tj. w Centrum Nauki Kopernik, Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i hotelu Barcelo.

Podczas Kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strategii klimatycznej, a jednym z wydarzeń towarzyszących będzie gala Liderów Transformacji Energetycznej. 

Jak podkreślają Organizatorzy, struktura wydarzenia oparta jest o najlepsze praktyki ONZ w zakresie organizacji wydarzeń o skali światowej, gdzie efekt skali tworzy wiele powiązanych ze sobą forów dyskusyjnych.

Transformacja klimatyczno – energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Skuteczne wdrożenie niezbędnych zmian wymaga współpracy interesariuszy reprezentujących biznes, samorządy i instytucje pozarządowe. Polski Kongres Klimatyczny odróżnia od innych wydarzeń jego biznesowy charakter, gdzie celem nadrzędnym jest praktyczno – operacyjne podejście do tych zagadnień.

– do udziału w wydarzeniu zapraszamy wyłącznie praktyków, którzy faktycznie realizują najważniejsze w kraju i w Europie inwestycje. Wystąpienia w panelach dotyczą case- studies, które mogą być co najmniej inspiracją dla innych podmiotów, a najlepiej gdyby były szansą biznesową – mówi Kamila Król z biura organizacji – dlatego na naszym wydarzeniu nie ma miejsca dla polityki ani wystąpień teoretyczno- strategicznych. Tutaj mówimy tylko o konkretach i o biznesie w kontekście ochrony klimatu i środowiska. Nie ma w Polsce drugiego wydarzenia biznesowego wyspecjalizowanego w transformacji klimatyczno-energetycznej, które tak szeroko obejmowałoby grupy interesariuszy z naciskiem na inwestycje. Opracowane przez Radę Programową ścieżki tematyczne skierowane są do przemysłu, w tym przede wszystkim do energetyki, przemysłu ciężkiego, budowlanego i chemicznego. Tutaj zagospodarowujemy zagadnienia związane z dekarbonizacją, efektywnością energetyczną, odpowiedzialnością, ale również finansowaniem inwestycji, ESG i gospodarką obiegu zamkniętego. Podobnie w odniesieniu do ścieżki samorząd, finanse oraz nauka i technologie. Zakres tematyczny oparty jest o wytyczne Unii Europejskiej, dlatego dyskusja ma tak szeroki horyzont tematyczny. Trzeba pamiętać, że jedynie systemowe podejście do transformacji może być skuteczne, dlatego do dyskusji zapraszamy tak wiele sektorów.

Istotna może okazać się współpraca międzynarodowa, która jest źródłem innowacji i nowej wiedzy, opartej często o wieloletnie praktyczne doświadczenia. Właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń oraz identyfikacja najlepszych praktyk stały się źródłem inspiracji do zaproszenia ekspertów zagranicznych i utworzenia międzynarodowej ścieżki pod nazwą CNE Climate Summit, Centralno – Północno Europejski Szczyt Klimatyczny. Integrowanie polskiego biznesu z krajami nordyckimi ma potencjał, ze względu na bliskie sąsiedztwo, położenie w strefie umiarkowanej warunkujące podobne wyzwania klimatyczne, zbliżone ukształtowanie terenu, ale również ze względu na wspólne zasoby środowiskowe, a przede wszystkim tożsame wyzwania związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Kraje nordyckie osiągają najwyższe miejsca w rankingach wyścigu „race to zero”, przede wszystkim dzięki licznym inwestycjom w energię odnawialną, recykling, segregację, ale również dzięki świadomości społecznej co do konieczności dbania o wspólną przestrzeń i naturalny krajobraz, promowanie równowagi środowiskowej i najlepsze praktyki w budowaniu ekologicznej gospodarki.

– Nasi najbliżsi sąsiedzi, tuż za Bałtykiem, mają wiedzę jak skutecznie i szybko osiągnąć cele klimatyczne, więc powinien to być dla nas najbardziej intuicyjny kierunek do czerpania inspiracji i nawiązywania relacji. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, wspólne zasoby i uwarunkowania środowiskowe, ten kierunek wydaje się najbardziej naturalnym. Według międzynarodowych rankingów jesteśmy klasyfikowani jako kraj rozwinięty, dlatego potrzebujemy benchmarku z innymi krajami rozwiniętymi, a nie z Europą Wschodnią – podkreśla Kamila Król. – Polski Kongres Klimatyczny to spotkanie ekspertów, którego celem jest wdrożenie odpowiednich, skutecznych rozwiązań praktycznych dla biznesu i samorządów do osiągnięcia celów klimatycznych.

Udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakłada dwa dni debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu, roli biznesu w dochodzeniu do celów klimatycznych, digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno- energetycznej i innych zagadnień związanych z ochroną klimatu i środowiska, z udziałem praktyków.

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe.

Polski Kongres Klimatyczny skierowany jest do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, dziennikarzy i innych osób zainteresowanych tą tematyką. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Więcej na ten temat: www.polskikongresklimatyczny.pl                                       biuro@polskikongresklimatyczny.pl

 


 

This year’s Climate Congress of Poland will be held on 19-20 March 2024 in Warsaw. Thematic sessions, meetings, panels, speeches and business match-making, along with other side events, will be held in three buildings in Warsaw’s Powiśle district – in the Copernicus Science Centre, the Copernican Revolution Lab and the Barcelo Hotel.

The Congress will be discussing current investment trends concerning the European climate strategy, with one of the side events being the Gala for the Energy Transformation Leaders.

The organisers have highlighted that the structure of the event is based on the UN’s best practice in organising global events, where economies of scale are created through multiple interlinked discussion forums.

The climate and energy transition is the largest and most costly global economic undertaking. The effective implementation of the necessary changes requires cooperation between stakeholders representing businesses, local governments and non-governmental organisations. The Climate Congress of Poland is distinguished from other events by its business-oriented nature, where the overriding objective is a practical and operational approach to these issues.

“Those invited to participate at the event are mainly practitioners who implement the most important investment projects in Poland and Europe. The panel events focus on case studies that can at least be an inspiration for other entities, and should preferably lead to business opportunities,” said Kamila Król from the organiser’s office. “That is why there is no place for politics or theoretical and strategic speeches at our event. Here, we only talk about specifics and business in the context of climate change and environmental protection. There is no other business event in Poland specialising in climate change and energy transformation that so broadly covers stakeholder groups with an emphasis on investment. The theme paths developed by the Programme Board are aimed at industry, including, in particular, the energy, heavy industry, construction and chemical industries. Here we are dealing with issues related to decarbonisation, energy efficiency and responsibility, as well as investment financing, ESG and the circular economy. It is a similar story with regard to the thematic path of local government, finance and science & technology. The thematic scope is based on European Union guidelines, which is why the discussion has such a broad thematic horizon. It is important to remember that only a systemic approach to transformation can be effective, which is why so many sectors are invited to the discussion.”

International cooperation can be important as a source of innovation and new knowledge, often based on many years of practical experience. It was the exchange of knowledge and experience and the identification of best practices that inspired the invitation of foreign experts and the creation of an international track called the CNE Climate Summit (the Central and Northern European Climate Summit). The integration of Polish business with the Nordic countries has great potential, as their proximity and location in the temperate zone  means they face similar climatic challenges and have similar landscapes. In addition, they have shared environmental resources and, above all, are all facing the same challenges related to Russian aggression against Ukraine. The Nordic countries have achieved top rankings in the “race to zero”, primarily due to their numerous investments in renewable energy, recycling and segregation, but also due to public awareness of the need to take care of common spaces and the natural landscape, promoting environmental sustainability and best practices in creating a green economy.

“Our closest neighbours, just across the Baltic, know how to achieve climate goals effectively and quickly, so this should be the most intuitive direction for us to draw inspiration and establish relationships. Given the geopolitical situation, shared resources and environmental conditions, this direction seems the most natural. International rankings consider us a developed country, so we need a benchmark with other developed countries, and not with Eastern Europe,” emphasised Kamila Król. “The Climate Congress of Poland is a meeting of experts aimed at implementing proper, effective practical solutions for businesses and local governments to achieve climate goals.”

Participation at the event offers an opportunity to gain new knowledge and contacts. The agenda of the Climate Congress of Poland covers two days of discussions on the most topical issues related to the operational management of the green transition, new energy, investment financing, the offer of science for business, the role of business in achieving climate goals, digitalisation in accelerating the climate-energy transition and other issues related to climate and environmental protection, with the participation of practitioners.

The aim of organising the Climate Congress of Poland is to create a platform for the exchange of experiences integrating public interest and business, in a substantive space indicated by the scientific community.

The Climate Congress of Poland is aimed at businesses, the public sector, local government units, financing institutions, representatives of municipal enterprises, state-owned companies, representatives of companies offering technological solutions, investment insurers, experts, academics and innovators, investors, journalists, and anyone else interested in the subject. Participation in the event is free of charge.

 

More information is available at: www.polskikongresklimatyczny.pl       biuro@polskikongresklimatyczny.pl